Txlyre's website

Main page


My contacts


Valkyrja programming language


SyMAL CAS (Symbolic Math Array Language)


Állánë constructed language (Állánë álya)


Ugushian constructed language (Ùgùcskò mòwa / Ўугўушко мова)


Aliose constructed language (Aliose ingua)


Nyol-ya constructed language


Ùgùcskò mòwa

Ugushian language / Ùgùcskò mòwa / Ўугўушко мова - a constructed language

A constructed South Slavic language inspired by Czech, Croatian and Russian languages.
The language is spoken in Ugushia, country located at alternative Earth.
Phonology

A a / А а - [a]
à ã / А̃ а̃ - [ã]
À à / Э̃ э̃ - [ɛ̃]
B b / Б б - [b]
C c / Ц ц - [ts]
D d / Д д - [d]
E e / Э э - [ɛ]
È è / Е е - [e]
Ę ę / Ы ы - [ɨ], [jɨ] at end of the word
Ë ë / Ӓ ӓ - [ə]
F f / Ф ф - [f]
G g / Г г - [g]
H h / Х х - [x], written as 'ch' at end of the word
I i / И и - [i], /ʲi/ after consonants
J j / J j - [j]
K k / К к - [k]
L l / Л л - [l]
Ł ł / Ў ў - [w]
M m / М м - [m]
N n / Н н - [n]
Ñ ñ / Ӈ ӈ - [ŋ]
O o / Ӧ ӧ - [ɔ]
Ò ò / О о - [o]
Ó ó / Ўэ ўэ - [wɛ]
Õ õ / О̃ о̃ - [õ]
Ô ô / Ўï ўï - [ɞ]
Ö ö / Ё ё - [jo]
P p / П п - [p]
R r / Р р - [r]
S s / С с - [s]
T t / Т т - [t]
U u / У у - [u]
Ù ù / Ўу ўу - [wʉ]
W w / В в - [v]
Y y / Ï ï - [ɪ]
Z z / З з - [z]
Ż ż / Ж ж - [ʒ]
Cs cs / Ш ш - [ɕ]
Sc sc / Ш ш - [ɕ]
Tz tz / Ӵ ӵ - [t͡ʃ]
Rz rz / Ҏ ҏ - [rʒ]
Cz cz / Ч ч - [t͡ɕ]

Samples

Jó mrzèm jich / Jўэ мҏем jих - I hate them
Jó imëm maczkã / Jўэ имӓм мачка̃ - I have a cat
Të grëtècs Ùgùcskà? / Тӓ грӓтеш Ўугўушкэ̃? - Do you speak Ugushian?
Kùdë ta drògia itzity? / Кўудӓ та дрогиа иӵитï? - Where is this road going?
Dużò wòjna psla prtwe kupusëv / Дужо воjна псла пртве купусӓв - The great war of dog against the cabbage
Datimë mnie pisjac / Датимӓ мние писjац - Give me a pencil
Të vèdëcs gdie jë pisjaca? / Тӓ ведӓш гдие jӓ писjаца? - Do you know where is the pencil?
Zmëcslã, cè on zjèzmrëtàs rancse nèż òjcsę czèhlë zjèvrzùmètàtz to. / Змӓшла̃, це ӧн зjезмрӓтэ̃с раншэ неж оjшы чехлӓ зjеврзўуметэ̃ӵ тӧ. - I think that he will dead before their people understand this.

Vocabulary

pisën - verb - to write
csë - verb - to live; to inhabit
môże - verb - to be able to
ùme - verb - to "can"
jë - verb. - to be (infinitive form - bëc)
widza - verb - to see
mrzè - verb - to hate
spièwë - verb - to sing
imë - verb - to have
grët - verb - to speak
cstipàt - verb - to split
nátz - verb - to find
zmrët - verb - to die
bècsèli - verb - to talk; to chat
priji - verb - to come
itzi - verb - to walk; to go
izli - verb - to go out
ùhrãst - verb - to steal
rëstiż - verb - to grow
òtprëw - verb - to send
slucz - verb - to hear
ùzet - verb - to take
krit - verb - to scream
czkati - verb - to wait
dati - verb - to give
utròcsë - verb - to use
zmëcsl - verb - to think
sjèt - verb - to remember
hlùkes - verb - to noise
dęch - verb - to breathe
wòli - verb - to like; to love
uczi - verb - to learn
sjëdti - verb - to sit
lèżat - verb - to lie
wèdë - verb - to know
bast - verb - to throw
jest - verb - to eat
wihr - verb - to win
zdrzet - verb - to contain; to refrain
zwjëti - verb - to contact; to connect
pasti - verb - to fall
vrzùmèt - verb - to understand
mry - verb - must; shall; to have to
ancsë - verb - to eat
witàmë - verb - to greet
drògi - noun F. - road
ksàżk - noun F. - book
maczk - noun F. - cat
pijèsm - noun F. - song
kupus - noun F. - cabbage
mòw - noun F. - language
drèw - noun F. - tree
podiar - noun F. - spring
żen - noun F. - woman
cstr - noun F. - sister
vòjn - noun F. - war
pônw - noun F. - country
wod - noun F. - water
këst - noun F. - bone
sjal - noun F. - star
kùkrz - noun F. - corn
dżàt - noun N. - stick
niòm - noun N. - name
wlèczin - noun N. - most
ckl - noun N. - glass
klùtzèn - noun N. - adventure
prjèkt - noun M. - project
pisjac - noun M. - pencil
czèhl - noun M. - human; person
snich - noun M. - snow
otièc - noun M. - father
dòm - noun M. - house; home
csel - noun M. - wind
dòcst - noun M. - rain
kòt - noun M. - cat
psl - noun M. - dog
druż - noun M. - friend
kruh - noun M. - bread; loaf
sajt - noun M. - site; website
zpùsòb - noun M. - way; method
kmen - noun M. - stone
tepl - adj. - warm
kùkrn - adj. - corn
prwèdn - adj. - fair
dlòuh - adj. - long
duż - adj. - big; great; large
dòbr - adj. - good
slòwenk - adj. - slavic
zl - adj. - bad; evil
mal - adj. - small; little
tzudn - adj. - strange; weird
ùczeln - adj. - useful
czèstn - adj. - honest
hladn - adj. - cold
ryhl - adj. - fast
sdn - adj. - old
ran - adj. - early
czodn - adj. - weird; strange
sùtrô - adv. - tomorrow
seniô - adv. - today
wètzô - adv. - yesterday
siewèô - adv. - now
ë - conj. - and
a - conj. - but/and
ale - conj. - but
cze - conj. - or
jako - conj. - same as ...
czë - conj. - in order to
cè - conj. - that
w - prep. - ACC: into; LOC: in
prtwe - prep. - GEN: against/versus
ò - prep. - ACC: about
òb - prep. - ACC: over
sà - prep. - INS: with
dã - prep. - DAT: to, LOC: at/on
bliżèni - prep. - ACC: to front of, LOC: near/before
nèż - prep. - than
ahòj - part. - hello/hi
tõcs - part. - too
jècsie - part. - more; yet
takè - part. - so/such
ly - part. - whether
dòbrijë - part. - welcome
-dùr(ica) - suffix. - -er(femine)

Grammar

Adverb: -ô
Negation: nè-, written together with verbs and adverbs, except: sequences, to be able to, to be, to know, to can, to like, participles, and verbs that have prefix nè-
Particle not (niè) requires a comma before it.
Comma must be placed before any conjunction, except 'ë' when placed between two nouns or two verbs in infinitive form.
Super-degree of adjective - -(cs)e
Dinumitive - -(a)tk(e)-
Sub-degree of adjective - -(ñ)i

Case

Noun

MAS/NEU/FEM
Nominative(Nièmali) - (-Ø-/-ë)/(-o-/-a-)/(-a-/-ë-)
Genitive(Ròdili) - (-a-/-òw-)/(-a-/-ëv-)/(-ë-/-ëv-)
Accusative(Winièli) - (-a-/-y-)/(-o-/-a-)/(-ã-/-ë-)
Dative(Datiwi) - (-u-/-om-)/(-u-/-am-)/(-ie-/-om-)
Instrumental(Twòrci) - (-em-/-ama)/(-om-/-amë-)/(-à-/-ami-)
Locative(Lòkèli) - (-ie-/-ach-)/(-ë-/-och-)/(-ie-/-ach-)

Adjective

MAS/NEU/FEM
Nom. - (-i-/-i)/(-ò-/-e)/(-ò-/-e-)
Gen. - (-ègo-/-ëch-)/(-ogo-/-och-)/(-i-/-ich-)
Acc. - (-i-/-ë-)/(-o-/-och-)/(-à-/-è-)
Dat. - (-emu-/-im-)/(-u-/-om-)/(-i-/-im-)
Ins. - (-im-/-ëma)/(-om-/-ome-)/(-à-/-ima-)
Loc. - (-im-/-ëch-)/(-om-/-u-)/(-i-/-ëch-)

Pronoun

Pronouns are conjugated as the masculine nouns.
every - kożdi
every (F.) - kożda
every (N.) - kożdę
every (PL.) - kożde
to where - kùdë
somewhere - kùdës
anywhere - kùdëbô
where - gdie
who - hto
what - co (conjuction: cè)
why - prczè
somebody - htòs
something - còs
nothing - znièco
nobody - znièhto
everyone; all - wsè
which - ktorny
which (F.) - ktorna
which (N.) - ktornë
which (PL.) - ktorni
when - kògdy
own - swiè
own (F.) - swija
own (N.) - swę
own (PL.) - swià

(1SG/1PL)/(2SG/2PL)/reflexive

Nom. - 1(jò/më)/2(të/wa)/sebie
Gen - 1(mie/naju)/2(ce/wòs)/se
Acc. - 1(mià/nòs)/2(cà/was)/sà
Dat. - 1(mnie/nòm)/2(cë/wòm)/sobie
Ins. - 1(mnã/nama)/2(tobã/wama)/sebã
Loc. - 1(mia/nõm)/2(cebi/wòs)/sobia

(3SG/3SG.F/3SG.INAN)/3PL

Nom. - (on/ona/ono)/one
Gen. - (niego/jè/jègo)/nich
Acc. - (jen/jà/je)/jich
Dat. - (jemu/niã/mu)/jim
Ins. - (nim/niã/onęm)/jima
Loc. - (nim/oni/ni)/nich

1SG.POSS/1PL.POSS (M./N.)

Nom. - mòj(e)/nacs(ë)
Gen. - mòjego/nacse
Acc. - mòjej/nacsej
Dat. - mòjemu/nacsu
Ins. - mòjem/nacsem
Loc. - mòjim/nacsuj

1SG.POSS/1PL.POSS (F.)

Nom. - mòja/nacsa
Gen. - mòę/nacsę
Acc. - mòjeù/nacseù
Dat. - mòjej/nacsej
Ins. - mòjej/nacse
Loc. - mòji/nacsã

1SG.POSS/1PL.POSS (PL.)

Nom. - mò/nacsę
Gen. - mòej/nacsej
Acc. - mòji/nacsie
Dat. - mòjem/nacsem
Ins. - mòje/nacsë
Loc. - mòji/nacsuj

2SG.POSS/2PL.POSS (M./N.)

Nom. - twòj(e)/wacs(ë)
Gen. - twòjego/wacse
Acc. - twòjej/wacsej
Dat. - twòju/wacsu
Ins. - twòjem/wacsem
Loc. - twòjim/wacsuj

2SG.POSS/2PL.POSS (F.)

Nom. - twòja/wacsa
Gen. - twòę/wacsę
Acc. - twòjeù/wacseù
Dat. - twòjej/wacsej
Ins. - twòjej/wacse
Loc. - twòji/wacsã

2SG.POSS/2PL.POSS (PL.)

Nom. - twò/wacsę
Gen. - twòej/wacsej
Acc. - twòji/wacsie
Dat. - twòjem/wacsem
Ins. - twòje/wacsë
Loc. - twòji/wacsuj

3SG.POSS/3PL.POSS (M./N.)

Nom. - jiòj(e)/òjacs(ë)
Gen. - jòjego/òjcse
Acc. - jiòjë/òjcsej
Dat. - jòjemu/òjcsu
Ins. - jòjem/òjcsem
Loc. - jòjim/òjcsuj

3SG.POSS/3PL.POSS (F.)

Nom. - jòja/òjcsa
Gen. - jòę/òjcsę
Acc. - jòjeù/òjcseù
Dat. - jòjej/òjcsej
Ins. - jòjej/òjcse
Loc. - jòji/òjcsã

3SG.POSS/3PL.POSS (PL.)

Nom. - jò/òjcsę
Gen. - jòej/òjcsej
Acc. - jòji/òjcsie
Dat. - jòjem/òjcsem
Ins. - jòje/òjcsë
Loc. - jòji/òjcsuj

(PROX/PROX.INAN/PROX.F)/PROX.PL

Nom. - (ten/sie/ta)/te
Gen. - (tego/tego/ti)/tich
Acc. - (tego/to/tã)/tëch
Dat. - (temu/temu/ti)/tëm
Ins. - (tim/tim/tõè)/tëmi
Loc. - (tim/tim/ti)/tich

(DIST/DIST.INAN/DIST.F)/DIST.PL

Nom. - (nen/no/na)/tutam
Gen. - (nõ/nego/ni)/nich
Acc. - (nego/no/nã)/nech
Dat. - (nemu/nemu/ni)/nëm
Ins. - (nim/nim/nõè)/nëmi
Loc. - (nim/nim/ni)/nich

Verb

Infinitive: -c
Imperative: -(j)më/-(ë)ce
Passive: -(i)se

Participles

Participle - -(o)ł-
Passive participle - -(o)ny-
Past participle - -(ë)le-
Past passive participle - -(o)lny-
Past verbal participle - -(s)łcsë-
Present verbal participle - -(k)ãcë-
Gerund - -(i)ła

Declension I: -i/-y or -C

Present tense

1SG. -ã
2SG. -(è)cs
3SG. -Ø
3SG.F. -(à)ty
3SG.INAN. -(ò)tè
1PL. -(e)ma
2PL. -(e)ta
3PL. -(õ)sa
impersonal -è

Past tense

1SG. -(y)lë
1SG.F -(y)lã
2SG. -(e)l
3SG. -(y)lcs
3SG.F. -(y)la
3SG.INAN. -(ò)tlè
1PL. -(y)lë
2PL. -(y)litë
3PL. -(ë)ż
impersonal -(ë)lè

Future tense

1SG. z(jè)- -(ã)m
2SG. z(jè)- -(è)cs
3SG. z(jè)- -(à)s
3SG.F. z(jè)- -(à)të
3SG.INAN. z(jè)- -(ò)st
1PL. z(jè)- -(e)m
2PL. z(jè)- -(e)ta
3PL. z(jè)- -(à)tz
impersonal -(e)lòcs

Declension II: -V, except -i

Present tense

1SG. -m
2SG. -cs
3SG. -Ø
3SG.F. -ty
3SG.INAN. -tlè
1PL. -më
2PL. -ta
3PL. -dża
impersonal -lè

Past tense

1SG. -lë
1SG.F. -lëm
2SG. -l
3SG. -lcs
3SG.F. -la
3SG.INAN. -tlè
1PL. -lë
2PL. -litë
3PL. -ż
impersonal -lèż

Future tense

1SG. z(jè)- -m
2SG. z(jè)- -cs
3SG. z(jè)- -s
3SG.F. z(jè)- -të
3SG.INAN. z(jè)- -st
1PL. z(jè)- -má
2PL. z(jè)- -ta
3PL. z(jè)- -tz
impersonal -tzè

Numbers

0 - nèmia
1 - òdièn
2 - dwô
3 - trô
4 - tzètô
5 - piat
6 - sièst
7 - sèm
8 - wosièm
9 - dèwiat 10 - dèsit
11 - òdièsit
12 - dwèsit
13 - trèsit
14 - tzèsit
15 - piasit
16 - sièsit
17 - sèsit
18 - wosit
19 - dèwisit
20 - dwacit
21 - dwacit òdièn
30 - tricit
40 - srôkcit
50 - piacit
60 - siescit
70 - sèmsiat
80 - vòsècit
90 - dèwiacit
100 - sotnia
101 - sotnia òdièn
200 - dwèsti
300 - trôsta
400 - tzèsta
500 - piasta
600 - sièsot
700 - sèmsot
800 - wòsiècot
900 - dewiacot
1000 - tiasica
2000 - dwô tiasica
1000000 - miliòne
1000000000 - miliarde